Navigation im Suchergebnis

Dokument 301 bis 400 von 319638. Trefferseite:

Trefferliste

Nr.GeschäftszahlDatumArtTypKurzinformation 
301Ra 2016/08/005828.02.2019BeschlussRS23/01 Insolvenzordnung 32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht 66/01 Allgemeines Sozialver...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
302Ra 2016/12/007228.02.2019ErkenntnisRSE000 EU- Recht allgemein E3L E05200510 E6J 10/07 Verwaltungsgerichtshof 19/05 Menschenrechte 40/0...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
303Ra 2016/12/007228.02.2019ErkenntnisRSE000 EU- Recht allgemein E1E E3L E05200510 E6J 10/07 Verwaltungsgerichtshof 40/01 Verwaltungsverf...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
304Ra 2016/12/007228.02.2019ErkenntnisRS63/01 Beamten-DienstrechtsgesetzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
305Ra 2016/12/007228.02.2019ErkenntnisRSE000 EU- Recht allgemein E3L E05200510 E6J 10/07 Verwaltungsgerichtshof 24/01 Strafgesetzbuch 63/...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
306Ra 2016/12/007228.02.2019ErkenntnisRSE000 EU- Recht allgemein E3L E05200510 10/07 Verwaltungsgerichtshof 24/01 Strafgesetzbuch 63/01 B...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
307Ra 2017/07/001828.02.2019BeschlussRSL66507 Flurverfassung Zusammenlegung landw Grundstücke Flurbereinigung Tirol 001 Verwaltungsrec...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
308Ra 2017/07/001828.02.2019BeschlussRSL66507 Flurverfassung Zusammenlegung landw Grundstücke Flurbereinigung Tirol 001 Verwaltungsrec...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
309Ra 2017/07/007128.02.2019ErkenntnisRS81/01 WasserrechtsgesetzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
310Ra 2017/07/007128.02.2019ErkenntnisRS81/01 WasserrechtsgesetzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
311Ra 2017/07/007128.02.2019ErkenntnisRS81/01 WasserrechtsgesetzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
312Ra 2017/07/007128.02.2019ErkenntnisRS001 Verwaltungsrecht allgemein 81/01 WasserrechtsgesetzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
313Ra 2017/07/007128.02.2019ErkenntnisRS001 Verwaltungsrecht allgemein 81/01 WasserrechtsgesetzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
314Ra 2017/07/007128.02.2019ErkenntnisRS001 Verwaltungsrecht allgemein 40/01 Verwaltungsverfahren 81/01 WasserrechtsgesetzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
315Ra 2017/07/007128.02.2019ErkenntnisRS40/01 Verwaltungsverfahren 81/01 WasserrechtsgesetzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
316Ra 2018/01/009528.02.2019ErkenntnisRS001 Verwaltungsrecht allgemein 41/02 StaatsbürgerschaftWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
317Ra 2018/01/009528.02.2019ErkenntnisRS001 Verwaltungsrecht allgemein 41/02 StaatsbürgerschaftWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
318Ra 2018/01/009528.02.2019ErkenntnisRS41/02 StaatsbürgerschaftWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
319Ra 2018/01/009528.02.2019ErkenntnisRS41/02 StaatsbürgerschaftWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
320Ra 2018/01/009528.02.2019ErkenntnisRS41/02 StaatsbürgerschaftWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
321Ra 2018/01/009528.02.2019ErkenntnisRS41/02 Staatsbürgerschaft 90/02 KraftfahrgesetzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
322Ra 2018/01/009528.02.2019ErkenntnisRS41/02 StaatsbürgerschaftWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
323Ra 2018/01/040928.02.2019BeschlussRS19/05 Menschenrechte 41/02 Asylrecht 41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
324Ra 2018/07/043928.02.2019BeschlussRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10/07 VerwaltungsgerichtshofWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
325Ra 2018/07/044628.02.2019ErkenntnisRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 40/01 Verwaltungsverfahren 81/01 WasserrechtsgesetzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
326Ra 2018/07/044628.02.2019ErkenntnisRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 40/01 Verwaltungsverfahren 81/01 WasserrechtsgesetzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
327Ra 2018/07/044628.02.2019ErkenntnisRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 40/01 Verwaltungsverfahren 81/01 WasserrechtsgesetzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
328Ra 2018/07/045128.02.2019ErkenntnisRSL66507 Flurverfassung Zusammenlegung landw Grundstücke Flurbereinigung Tirol 10/07 Verwaltungsge...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
329Ra 2018/08/003428.02.2019BeschlussRS66/01 Allgemeines SozialversicherungsgesetzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
330Ra 2018/12/000228.02.2019ErkenntnisRS10/07 VerwaltungsgerichtshofWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
331Ra 2018/12/000228.02.2019ErkenntnisRS10/07 VerwaltungsgerichtshofWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
332Ra 2018/12/000228.02.2019ErkenntnisRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 63/02 GehaltsgesetzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
333Ra 2018/12/000228.02.2019ErkenntnisRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 63/02 GehaltsgesetzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
334Ra 2018/12/000228.02.2019ErkenntnisRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10/07 Verwaltungsgerichtshof 63/02 GehaltsgesetzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
335Ra 2018/12/000228.02.2019ErkenntnisRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 63/02 GehaltsgesetzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
336Ra 2018/12/000228.02.2019ErkenntnisRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10/07 Verwaltungsgerichtshof 63/02 GehaltsgesetzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
337Ra 2018/12/000228.02.2019ErkenntnisRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 63/02 GehaltsgesetzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
338Ra 2018/12/000228.02.2019ErkenntnisRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 63/02 GehaltsgesetzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
339Ra 2018/12/000528.02.2019BeschlussRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtsho...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
340Ra 2018/12/000828.02.2019BeschlussRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtsho...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
341Ra 2018/12/001328.02.2019BeschlussRS40/01 Verwaltungsverfahren 63/06 DienstrechtsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
342Ra 2018/12/001328.02.2019BeschlussRS63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz 63/06 DienstrechtsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
343Ra 2018/12/001328.02.2019BeschlussRS63/06 DienstrechtsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
344Ra 2018/12/001828.02.2019ErkenntnisRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtsho...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
345Ra 2018/12/001828.02.2019ErkenntnisRS63/01 Beamten-DienstrechtsgesetzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
346Ra 2018/12/001828.02.2019ErkenntnisRS63/01 Beamten-DienstrechtsgesetzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
347Ra 2018/12/001828.02.2019ErkenntnisRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 40/01 Verwaltungsverfahren 63/01 Beamten-DienstrechtsgesetzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
348Ra 2018/12/001828.02.2019ErkenntnisRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 63/01 Beamten-DienstrechtsgesetzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
349Ra 2018/12/002328.02.2019BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtshof 40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
350Ra 2018/12/004128.02.2019BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtshof 40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
351Ra 2018/12/004128.02.2019BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtshof 40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
352Ra 2018/12/005428.02.2019BeschlussRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10/07 VerwaltungsgerichtshofWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
353Ra 2018/12/005428.02.2019BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtshof 65/01 Allgemeines PensionsrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
354Ra 2018/12/005428.02.2019BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtshof 65/01 Allgemeines Pensionsrech...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
355Ra 2018/12/005428.02.2019BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtshof 65/01 Allgemeines PensionsrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
356Ra 2018/12/006228.02.2019ErkenntnisRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10/05 Bezüge Unvereinbarkeit 10/07 Verwaltungsgerichtshof 12/03 E...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
357Ra 2018/12/006228.02.2019ErkenntnisRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10/07 Verwaltungsgerichtshof 40/01 Verwaltungsverfahren 63 Allgem...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
358Ra 2018/12/006528.02.2019BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtshof 63/01 Beamten-Dienstrechtsgese...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
359Ra 2018/12/006528.02.2019BeschlussRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtsho...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
360Ra 2018/14/017828.02.2019BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 VerwaltungsgerichtshofWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
361Ra 2018/14/028028.02.2019BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 VerwaltungsgerichtshofWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
362Ra 2018/14/039328.02.2019BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 VerwaltungsgerichtshofWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
363Ra 2018/16/013028.02.2019BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 VerwaltungsgerichtshofWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
364Ra 2018/16/013028.02.2019BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 VerwaltungsgerichtshofWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
365Ra 2018/16/013028.02.2019BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 VerwaltungsgerichtshofWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
366Ra 2018/16/019028.02.2019ErkenntnisRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 90/02 KraftfahrgesetzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
367Ra 2018/16/019028.02.2019ErkenntnisRS32/06 Verkehrsteuern 90/02 KraftfahrgesetzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
368Ra 2018/16/021428.02.2019BeschlussRS32/01 Finanzverfahren allgemeines AbgabenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
369Ra 2018/16/021428.02.2019BeschlussRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 32/01 Finanzverfahren allgemeines AbgabenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
370Ra 2018/22/010028.02.2019BeschlussRSE000 EU- Recht allgemein E2D Assoziierung Türkei E2D E02401013 E2D E05204000 E2D E11401020 E6JWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
371Ra 2018/22/010028.02.2019BeschlussRSE000 EU- Recht allgemein E2D Assoziierung Türkei E2D E02401013 E2D E05204000 E2D E11401020 E6JWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
372Ra 2018/22/010028.02.2019BeschlussRSE000 EU- Recht allgemein E2D Assoziierung Türkei E2D E02401013 E2D E05204000 E2D E11401020 E6JWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
373Ra 2018/22/010028.02.2019BeschlussRSE000 EU- Recht allgemein E2D Assoziierung Türkei E2D E02401013 E2D E05204000 E2D E11401020 E6JWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
374Ra 2018/22/010028.02.2019BeschlussRSE000 EU- Recht allgemein E2D Assoziierung Türkei E2D E02401013 E2D E05204000 E2D E11401020 E6JWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
375Ra 2018/22/010028.02.2019BeschlussRSE000 EU- Recht allgemein E2D Assoziierung Türkei E2D E02401013 E2D E05204000 E2D E11401020 E6JWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
376Ra 2018/22/010028.02.2019BeschlussRSE000 EU- Recht allgemein E2D Assoziierung Türkei E2D E02401013 E2D E05204000 E2D E11401020 001 V...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
377Ra 2018/22/012928.02.2019ErkenntnisRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 41/02 Asylrecht 41/02 Melderecht 41/02 Passrecht Fremdenrecht 41/02 ...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
378Ra 2018/22/012928.02.2019ErkenntnisRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 41/02 Asylrecht 41/02 Melderecht 41/02 Passrecht Fremdenrecht 41/02 ...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
379Ra 2018/22/021328.02.2019ErkenntnisRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10/07 Verwaltungsgerichtshof 40/01 Verwaltungsverfahren 41/02 Pas...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
380Ra 2018/22/021328.02.2019ErkenntnisRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
381Ra 2018/22/021328.02.2019ErkenntnisRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
382Ra 2018/22/023728.02.2019BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtshof 40/01 Verwaltungsverfahren 41/...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
383Ra 2018/22/023728.02.2019BeschlussRS40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
384Ra 2018/22/027428.02.2019BeschlussRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10/07 VerwaltungsgerichtshofWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
385Ra 2018/22/028328.02.2019ErkenntnisRSE000 EU- Recht allgemein E3L E19103000 E3L E19104000 E6J 41/02 Passrecht Fremdenrecht 66/01 Allge...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
386Ra 2018/22/028528.02.2019BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtshof 19/05 Menschenrechte 41/02 Pas...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
387Ra 2018/22/028528.02.2019BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtshof 19/05 Menschenrechte 41/02 Pas...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
388Ra 2019/01/000428.02.2019ErkenntnisRS41/02 StaatsbürgerschaftWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
389Ra 2019/01/000428.02.2019ErkenntnisRS41/02 StaatsbürgerschaftWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
390Ra 2019/01/000428.02.2019ErkenntnisRS41/02 Passrecht Fremdenrecht 41/02 StaatsbürgerschaftWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
391Ra 2019/01/000428.02.2019ErkenntnisRS41/02 StaatsbürgerschaftWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
392Ra 2019/01/000428.02.2019ErkenntnisRS41/02 Staatsbürgerschaft 66/01 Allgemeines SozialversicherungsgesetzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
393Ra 2019/01/000828.02.2019BeschlussRS001 Verwaltungsrecht allgemein 40/01 Verwaltungsverfahren 41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
394Ra 2019/01/000828.02.2019BeschlussRS40/01 Verwaltungsverfahren 41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
395Ra 2019/01/000828.02.2019BeschlussRS41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
396Ra 2019/01/000828.02.2019BeschlussRS40/01 Verwaltungsverfahren 41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
397Ra 2019/01/000828.02.2019BeschlussRS40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
398Ra 2019/01/000828.02.2019BeschlussRS40/01 Verwaltungsverfahren 41/02 Asylrecht 41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
399Ra 2019/01/002828.02.2019BeschlussRS10/16 Sonstiges VerfassungsrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
400Ra 2019/01/002828.02.2019BeschlussRS10/16 Sonstiges VerfassungsrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument

Navigation im Suchergebnis

Dokument 301 bis 400 von 319638. Trefferseite: