Navigation im Suchergebnis

Dokument 401 bis 500 von 319667. Trefferseite:

Trefferliste

Nr.GeschäftszahlDatumArtTypKurzinformation 
401Ra 2018/22/010028.02.2019BeschlussRSE000 EU- Recht allgemein E2D Assoziierung Türkei E2D E02401013 E2D E05204000 E2D E11401020 E6JWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
402Ra 2018/22/010028.02.2019BeschlussRSE000 EU- Recht allgemein E2D Assoziierung Türkei E2D E02401013 E2D E05204000 E2D E11401020 E6JWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
403Ra 2018/22/010028.02.2019BeschlussRSE000 EU- Recht allgemein E2D Assoziierung Türkei E2D E02401013 E2D E05204000 E2D E11401020 E6JWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
404Ra 2018/22/010028.02.2019BeschlussRSE000 EU- Recht allgemein E2D Assoziierung Türkei E2D E02401013 E2D E05204000 E2D E11401020 001 V...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
405Ra 2018/22/012928.02.2019ErkenntnisRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 41/02 Asylrecht 41/02 Melderecht 41/02 Passrecht Fremdenrecht 41/02 ...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
406Ra 2018/22/012928.02.2019ErkenntnisRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 41/02 Asylrecht 41/02 Melderecht 41/02 Passrecht Fremdenrecht 41/02 ...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
407Ra 2018/22/021328.02.2019ErkenntnisRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10/07 Verwaltungsgerichtshof 40/01 Verwaltungsverfahren 41/02 Pas...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
408Ra 2018/22/021328.02.2019ErkenntnisRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
409Ra 2018/22/021328.02.2019ErkenntnisRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
410Ra 2018/22/023728.02.2019BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtshof 40/01 Verwaltungsverfahren 41/...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
411Ra 2018/22/023728.02.2019BeschlussRS40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
412Ra 2018/22/027428.02.2019BeschlussRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10/07 VerwaltungsgerichtshofWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
413Ra 2018/22/028328.02.2019ErkenntnisRSE000 EU- Recht allgemein E3L E19103000 E3L E19104000 E6J 41/02 Passrecht Fremdenrecht 66/01 Allge...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
414Ra 2018/22/028528.02.2019BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtshof 19/05 Menschenrechte 41/02 Pas...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
415Ra 2018/22/028528.02.2019BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtshof 19/05 Menschenrechte 41/02 Pas...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
416Ra 2019/01/000428.02.2019ErkenntnisRS41/02 StaatsbürgerschaftWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
417Ra 2019/01/000428.02.2019ErkenntnisRS41/02 StaatsbürgerschaftWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
418Ra 2019/01/000428.02.2019ErkenntnisRS41/02 Passrecht Fremdenrecht 41/02 StaatsbürgerschaftWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
419Ra 2019/01/000428.02.2019ErkenntnisRS41/02 StaatsbürgerschaftWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
420Ra 2019/01/000428.02.2019ErkenntnisRS41/02 Staatsbürgerschaft 66/01 Allgemeines SozialversicherungsgesetzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
421Ra 2019/01/000828.02.2019BeschlussRS001 Verwaltungsrecht allgemein 40/01 Verwaltungsverfahren 41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
422Ra 2019/01/000828.02.2019BeschlussRS40/01 Verwaltungsverfahren 41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
423Ra 2019/01/000828.02.2019BeschlussRS41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
424Ra 2019/01/000828.02.2019BeschlussRS40/01 Verwaltungsverfahren 41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
425Ra 2019/01/000828.02.2019BeschlussRS40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
426Ra 2019/01/000828.02.2019BeschlussRS40/01 Verwaltungsverfahren 41/02 Asylrecht 41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
427Ra 2019/01/002828.02.2019BeschlussRS10/16 Sonstiges VerfassungsrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
428Ra 2019/01/002828.02.2019BeschlussRS10/16 Sonstiges VerfassungsrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
429Ra 2019/01/002828.02.2019BeschlussRS40/01 Verwaltungsverfahren 41/02 StaatsbürgerschaftWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
430Ra 2019/01/002928.02.2019BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtshof 40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
431Ra 2019/01/002928.02.2019BeschlussRS41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
432Ra 2019/01/004028.02.2019BeschlussRS41/02 StaatsbürgerschaftWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
433Ra 2019/01/004028.02.2019BeschlussRS41/02 StaatsbürgerschaftWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
434Ra 2019/01/004228.02.2019BeschlussRS40/01 Verwaltungsverfahren 41/02 StaatsbürgerschaftWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
435Ra 2019/01/004228.02.2019BeschlussRS40/01 Verwaltungsverfahren 41/02 StaatsbürgerschaftWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
436Ra 2019/01/004228.02.2019BeschlussRS40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
437Ra 2019/01/004228.02.2019BeschlussRS40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
438Ra 2019/01/004228.02.2019BeschlussRS40/01 Verwaltungsverfahren 41/02 StaatsbürgerschaftWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
439Ra 2019/01/004228.02.2019BeschlussRS40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
440Ra 2019/01/004528.02.2019BeschlussRS40/01 Verwaltungsverfahren 41/02 StaatsbürgerschaftWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
441Ra 2019/01/004528.02.2019BeschlussRSE6J 40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
442Ra 2019/01/004528.02.2019BeschlussRS50/01 GewerbeordnungWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
443Ra 2019/01/005928.02.2019BeschlussRS41/02 StaatsbürgerschaftWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
444Ra 2019/01/005928.02.2019BeschlussRS41/02 StaatsbürgerschaftWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
445Ra 2019/01/006728.02.2019BeschlussRS40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
446Ra 2019/07/001028.02.2019BeschlussRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
447Ra 2019/07/001328.02.2019BeschlussRSL66207 Landw Bringungsrecht Güter- und Seilwege Tirol 80/06 BodenreformWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
448Ra 2019/07/001328.02.2019BeschlussRSL66207 Landw Bringungsrecht Güter- und Seilwege Tirol 80/06 BodenreformWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
449Ra 2019/07/001428.02.2019ErkenntnisRSL66207 Landw Bringungsrecht Güter- und Seilwege Tirol 80/06 BodenreformWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
450Ra 2019/07/001428.02.2019ErkenntnisRSL66207 Landw Bringungsrecht Güter- und Seilwege Tirol 80/06 BodenreformWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
451Ra 2019/07/001428.02.2019ErkenntnisRSL66207 Landw Bringungsrecht Güter- und Seilwege Tirol 80/06 BodenreformWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
452Ra 2019/07/001428.02.2019ErkenntnisRSL66207 Landw Bringungsrecht Güter- und Seilwege Tirol 001 Verwaltungsrecht allgemein 80/06 Boden...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
453Ra 2019/07/001428.02.2019ErkenntnisRSL66207 Landw Bringungsrecht Güter- und Seilwege Tirol 80/06 BodenreformWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
454Ra 2019/07/001428.02.2019ErkenntnisRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 19/05 MenschenrechteWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
455Ra 2019/12/001028.02.2019BeschlussRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtsho...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
456Ra 2019/12/001028.02.2019BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtshof 40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
457Ra 2019/12/001028.02.2019BeschlussRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtsho...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
458Ra 2019/14/002928.02.2019BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 VerwaltungsgerichtshofWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
459Ra 2019/14/005528.02.2019BeschlussRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 41/02 Asylrecht 41/02 Melderecht 41/02 Passrecht Fremdenrecht 41/02 ...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
460Ra 2019/14/005528.02.2019BeschlussRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 41/02 Asylrecht 41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
461Ra 2019/16/004828.02.2019BeschlussRSE3R E02100000 E3R E02200000 E3R E02300000 E3R E02400000 10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
462Ra 2019/16/004828.02.2019BeschlussRSE3R E02100000 E3R E02200000 E3R E02202000 E3R E02300000 E3R E02400000 10/01 Bundes-Verfassungsges...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
463Ra 2019/16/004828.02.2019BeschlussRSE3R E02100000 E3R E02200000 E3R E02202000 E3R E02300000 E3R E02400000 10/01 Bundes-Verfassungsges...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
464Ra 2019/16/006828.02.2019BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 VerwaltungsgerichtshofWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
465Ra 2019/22/001628.02.2019BeschlussRS40/01 Verwaltungsverfahren 41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
466Ro 2019/01/000328.02.2019ErkenntnisRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 19/05 Menschenrechte 41/02 Asylrecht 41/02 Passrecht Fremde...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
467Ro 2019/01/000328.02.2019ErkenntnisRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 19/05 MenschenrechteWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
468Ro 2019/01/000328.02.2019ErkenntnisRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 19/05 Menschenrechte 41/02 Asylrecht 41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
469Ro 2019/01/000328.02.2019ErkenntnisRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 19/05 Menschenrechte 41/02 Asylrecht 41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
470Ro 2019/01/000328.02.2019ErkenntnisRS19/05 Menschenrechte 41/02 Asylrecht 41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
471Ro 2019/01/000328.02.2019ErkenntnisRS19/05 Menschenrechte 41/02 Asylrecht 41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
472Ro 2019/01/000328.02.2019ErkenntnisRS001 Verwaltungsrecht allgemein 19/05 Menschenrechte 41/02 Asylrecht 41/02 Passrecht Fremdenrecht...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
473Ro 2019/01/000328.02.2019ErkenntnisRS19/05 Menschenrechte 41/02 Asylrecht 41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
474Ro 2019/01/000328.02.2019ErkenntnisRS19/05 Menschenrechte 41/02 Asylrecht 41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
475Ra 2017/10/012127.02.2019BeschlussRS40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
476Ra 2017/10/012127.02.2019BeschlussRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtsho...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
477Ra 2017/10/012127.02.2019BeschlussRSE000 EU- Recht allgemein E3R E15202000 E3R E15203000 001 Verwaltungsrecht allgemein 10/01 Bundes...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
478Ra 2018/05/000127.02.2019ErkenntnisRSL37154 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag Oberösterreich L81704 Baulärm ...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
479Ra 2018/05/000127.02.2019ErkenntnisRSL37154 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag Oberösterreich L81704 Baulärm ...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
480Ra 2018/05/000127.02.2019ErkenntnisRSL82004 Bauordnung Oberösterreich L82054 Baustoff OberösterreichWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
481Ra 2018/05/000127.02.2019ErkenntnisRSL37154 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag Oberösterreich L81704 Baulärm ...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
482Ra 2018/05/000127.02.2019ErkenntnisRSL82004 Bauordnung Oberösterreich L82054 Baustoff Oberösterreich 001 Verwaltungsrecht allgemeinWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
483Ra 2018/05/000127.02.2019ErkenntnisRSL82004 Bauordnung Oberösterreich L82054 Baustoff Oberösterreich 001 Verwaltungsrecht allgemeinWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
484Ra 2018/05/000127.02.2019ErkenntnisRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10/07 VerwaltungsgerichtshofWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
485Ra 2018/05/004327.02.2019ErkenntnisRSL37154 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag Oberösterreich L81704 Baulärm ...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
486Ra 2018/05/004327.02.2019ErkenntnisRSL37154 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag Oberösterreich L81704 Baulärm ...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
487Ra 2018/05/005427.02.2019ErkenntnisRS40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
488Ra 2018/05/005427.02.2019ErkenntnisRS83 Naturschutz UmweltschutzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
489Ra 2018/05/005427.02.2019ErkenntnisRSE000 EU- Recht allgemein E3L E15102000 001 Verwaltungsrecht allgemein 83 Naturschutz UmweltschutzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
490Ra 2018/05/005427.02.2019ErkenntnisRS83 Naturschutz UmweltschutzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
491Ra 2018/05/005427.02.2019ErkenntnisRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
492Ra 2018/05/005427.02.2019ErkenntnisRS001 Verwaltungsrecht allgemein 40/01 Verwaltungsverfahren 83 Naturschutz UmweltschutzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
493Ra 2018/05/005427.02.2019ErkenntnisRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10/07 Verwaltungsgerichtshof 40/01 Verwaltungsverfahren 83 Naturs...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
494Ra 2018/05/005427.02.2019ErkenntnisRS001 Verwaltungsrecht allgemein 40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
495Ra 2018/05/028027.02.2019BeschlussRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 VerwaltungsgerichtshofWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
496Ra 2018/10/005227.02.2019ErkenntnisRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
497Ra 2018/10/005227.02.2019ErkenntnisRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
498Ra 2018/10/005227.02.2019ErkenntnisRSL92003 Sozialhilfe Grundsicherung Mindestsicherung Niederösterreich 10/07 Verwaltungsgerichtshof ...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
499Ra 2018/10/009527.02.2019BeschlussRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtsho...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
500Ra 2018/10/009527.02.2019BeschlussRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtsho...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument

Navigation im Suchergebnis

Dokument 401 bis 500 von 319667. Trefferseite: