Gericht

Verfassungsgerichtshof

Entscheidungsdatum

25.02.2016

Geschäftszahl

E615/2015; E1268/2015; E2131/2015; E1545/2015 ua; E137/2016

Leitsatz

Aufhebung des angefochtenen Beschlusses des Bundesverwaltungsgerichtes im Anlassfall

Rechtssatz

Anlassfallwirkung der Aufhebung des §22 Abs12 AsylG 2005 idF BGBl I 68/2013 mit E v 23.02.2016, G574/2015.

(Quasi-Anlassfälle E1268/2015 und E2131/2015, she auch E1545/2015 ua und E137/2016, alle E v 08.03.2016).

European Case Law Identifier

ECLI:AT:VFGH:2016:E615.2015