Justiz (OGH, OLG, LG, BG, OPMS, AUSL)

Rechtssatz für 2Ob13/24

Gericht

OGH

Dokumenttyp

Rechtssatz

Rechtssatznummer

RS0066922

Geschäftszahl

2Ob13/24

Entscheidungsdatum

29.01.1924

Norm

MG §1 Abs2 Z4 B4

Rechtssatz

Zum Begriff der Arbeiterheime, Gesellenheime, Ledigenheime und Erholungsheime nach § 1 Abs 2 Z 4 MG.

Entscheidungstexte

  • 2 Ob 13/24
    Entscheidungstext OGH 29.01.1924 2 Ob 13/24
    Veröff: SZ 6/33

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:1924:RS0066922

Dokumentnummer

JJR_19240129_OGH0002_0020OB00013_2400000_001