Verfassungsgerichtshof (VfGH)

Rechtssatz für E2862/2018

Gericht

Verfassungsgerichtshof (VfGH)

Entscheidungsart

Erkenntnis

Dokumenttyp

Rechtssatz

Geschäftszahl

E2862/2018

Entscheidungsdatum

12.03.2019

Index

L6500 Jagd, Wild

Norm

B-VG Art144 Abs1 / Anlassfall

Leitsatz

Aufhebung des angefochtenen Erkenntnisses im Anlassfall

Rechtssatz

Anlassfallwirkung der Aufhebung des §28 Abs2 litf des Tiroler JagdG 2004, idF LGBl 64/2015, mit E v 12.03.2019, G315/2018.

Entscheidungstexte

  • E2862/2018
    Entscheidungstext VfGH Erkenntnis 12.03.2019 E2862/2018

Schlagworte

VfGH / Anlassfall

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VFGH:2019:E2862.2018

Zuletzt aktualisiert am

17.04.2019

Dokumentnummer

JFR_20190312_18E02862_01