Navigation im Suchergebnis

Dokument 1 bis 100 von 312202. Trefferseite:

Trefferliste

Nr.GeschäftszahlDatumArtTypKurzinformation 
1Ra 2017/07/008214.12.2017BeschlussRS10/07 VerwaltungsgerichtshofWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
2Ra 2017/07/008214.12.2017BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 VerwaltungsgerichtshofWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
3Ra 2017/07/008214.12.2017BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 VerwaltungsgerichtshofWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
4Ra 2015/22/014912.12.2017ErkenntnisRSE000 EU- Recht allgemein E3L E02100000 E3L E05100000 E3L E19100000 001 Verwaltungsrecht allgemei...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
5Ra 2015/22/014912.12.2017ErkenntnisRSE6J 41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
6Ra 2015/22/014912.12.2017ErkenntnisRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 41/02 Passrecht Fremdenrecht 60/04 Arbeitsrecht allgemein 62 Arbeits...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
7Ra 2015/22/014912.12.2017ErkenntnisRSE000 EU- Recht allgemein E3L E02100000 E3L E05100000 E3L E19100000 001 Verwaltungsrecht allgemei...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
8Ra 2015/22/014912.12.2017ErkenntnisRSE000 EU- Recht allgemein E3L E02100000 E3L E05100000 E3L E19100000 E6J 10/07 Verwaltungsgerichtsh...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
9Ra 2015/22/014912.12.2017ErkenntnisRSE000 EU- Recht allgemein E1E E3L E02100000 E3L E05100000 E3L E19100000 E6J 59/04 EU - EWRWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
10Ra 2015/22/014912.12.2017ErkenntnisRSE000 EU- Recht allgemein E3R E05100000 E6J 10/07 Verwaltungsgerichtshof 41/02 Passrecht Fremdenre...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
11Ra 2015/22/014912.12.2017ErkenntnisRSE1E E6J 59/04 EU - EWRWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
12Ra 2015/22/014912.12.2017ErkenntnisRSE000 EU- Recht allgemein E3R E05100000 E6J 10/07 Verwaltungsgerichtshof 41/02 Passrecht Fremdenre...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
13Ra 2017/22/006612.12.2017ErkenntnisRS40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
14Ra 2017/22/006612.12.2017ErkenntnisRSE2D Assoziierung Türkei E2D E02401013 E2D E05204000 E2D E11401020 001 Verwaltungsrecht allgemein...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
15Ra 2017/22/006612.12.2017ErkenntnisRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10/07 Verwaltungsgerichtshof 40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
16Ra 2017/22/006612.12.2017ErkenntnisRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtsho...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
17Ra 2017/22/006612.12.2017ErkenntnisRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtsho...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
18Ra 2016/02/014205.12.2017BeschlussRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 90/01 Straßenverkehrsordnung 90/02 FührerscheingesetzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
19Ra 2017/02/011804.12.2017BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtshof 40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
20Ra 2017/18/029330.11.2017BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtshof 40/01 Verwaltungsverfahren 41/...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
21Ra 2017/18/015729.11.2017ErkenntnisRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
22Ra 2017/18/015729.11.2017ErkenntnisRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 40/01 Verwaltungsverfahren 41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
23Ra 2017/18/042529.11.2017BeschlussRS19/05 Menschenrechte 41/02 Asylrecht 41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
24Ra 2017/18/042529.11.2017BeschlussRS19/05 Menschenrechte 40/01 Verwaltungsverfahren 41/02 Asylrecht 41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
25Ro 2016/04/005329.11.2017BeschlussRSE1E E3L E06300000 59/04 EU - EWR 60/03 Kollektives Arbeitsrecht 67 Versorgungsrecht 77 Kunst Kult...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
26Ro 2017/18/000229.11.2017ErkenntnisRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 40/01 Verwaltungsverfahren 41/02 Asylrecht 41/02 Passrecht Fremdenre...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
27Ro 2017/18/000229.11.2017ErkenntnisRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
28Ro 2017/18/000229.11.2017ErkenntnisRS40/01 Verwaltungsverfahren 41/02 Asylrecht 41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
29Ro 2017/03/003124.11.2017BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtshof 25/02 StrafvollzugWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
30Ra 2016/11/014523.11.2017ErkenntnisRSL94402 Krankenanstalt Spital Kärnten 10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 40/01 Verwaltungsverfa...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
31Ra 2016/11/014523.11.2017ErkenntnisRSL94402 Krankenanstalt Spital Kärnten 10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 40/01 Verwaltungsverfa...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
32Ra 2016/11/014523.11.2017ErkenntnisRSL94402 Krankenanstalt Spital Kärnten 82/06 KrankenanstaltenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
33Ra 2016/11/014523.11.2017ErkenntnisRSL94402 Krankenanstalt Spital Kärnten 82/06 KrankenanstaltenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
34Ra 2016/11/014523.11.2017ErkenntnisRSL94402 Krankenanstalt Spital Kärnten 82/06 KrankenanstaltenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
35Ra 2016/11/014523.11.2017ErkenntnisRSL94402 Krankenanstalt Spital Kärnten 82/06 KrankenanstaltenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
36Ra 2016/11/014523.11.2017ErkenntnisRSL94402 Krankenanstalt Spital KärntenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
37Ra 2016/11/016023.11.2017ErkenntnisRS001 Verwaltungsrecht allgemein 40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
38Ra 2016/11/016023.11.2017ErkenntnisRS40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
39Ra 2016/11/016023.11.2017ErkenntnisRS40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
40Ra 2016/11/016023.11.2017ErkenntnisRS40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
41Ra 2016/11/016023.11.2017ErkenntnisRS40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
42Ra 2017/18/029123.11.2017BeschlussRSE000 EU- Recht allgemein E3R E19104000 41/02 Passrecht FremdenrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
43Ra 2016/06/001122.11.2017ErkenntnisRSL80007 Raumordnung Raumplanung Flächenwidmung Bebauungsplan Tirol L82007 Bauordnung Tirol 001 Ve...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
44Ra 2016/06/001122.11.2017ErkenntnisRSL80007 Raumordnung Raumplanung Flächenwidmung Bebauungsplan Tirol L82007 Bauordnung TirolWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
45Ra 2016/06/001122.11.2017ErkenntnisRSL80007 Raumordnung Raumplanung Flächenwidmung Bebauungsplan Tirol L82007 Bauordnung Tirol 001 Ve...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
46Ra 2016/06/001122.11.2017ErkenntnisRSL80007 Raumordnung Raumplanung Flächenwidmung Bebauungsplan Tirol L82000 Bauordnung L82007 Bauord...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
47Ra 2016/06/001122.11.2017ErkenntnisRSL80007 Raumordnung Raumplanung Flächenwidmung Bebauungsplan Tirol L82007 Bauordnung Tirol 001 Ve...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
48Ra 2016/06/001122.11.2017ErkenntnisRSL80007 Raumordnung Raumplanung Flächenwidmung Bebauungsplan Tirol L82007 Bauordnung Tirol 10/01 B...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
49Ra 2016/06/002422.11.2017ErkenntnisRSL37156 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag Steiermark L82006 Bauordnung S...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
50Ra 2016/06/003222.11.2017BeschlussRSL81508 Umweltschutz Vorarlberg 001 Verwaltungsrecht allgemein 83 Naturschutz UmweltschutzWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
51Ra 2016/10/003822.11.2017ErkenntnisRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
52Ra 2016/10/003822.11.2017ErkenntnisRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtsho...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
53Ra 2016/10/005022.11.2017ErkenntnisRSL66202 Landw Bringungsrecht Güter- und Seilwege Kärnten 40/01 Verwaltungsverfahren 80/06 Bodenref...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
54Ra 2016/10/005022.11.2017ErkenntnisRS40/01 Verwaltungsverfahren 80/02 ForstrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
55Ra 2016/10/005022.11.2017ErkenntnisRSL66202 Landw Bringungsrecht Güter- und Seilwege Kärnten 80/02 Forstrecht 80/06 BodenreformWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
56Ra 2016/10/005022.11.2017ErkenntnisRSL66202 Landw Bringungsrecht Güter- und Seilwege Kärnten 001 Verwaltungsrecht allgemein 10/07 Ver...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
57Ra 2016/10/005022.11.2017ErkenntnisRS10/07 Verfassungsgerichtshof 10/07 VerwaltungsgerichtshofWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
58Ra 2016/10/005022.11.2017ErkenntnisRS10/07 VerwaltungsgerichtshofWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
59Ra 2017/03/001422.11.2017ErkenntnisRSL65008 Jagd Wild Vorarlberg 10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 VerwaltungsgerichtshofWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
60Ra 2017/03/001422.11.2017ErkenntnisRS40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
61Ra 2017/03/001422.11.2017ErkenntnisRS40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
62Ra 2017/03/001422.11.2017ErkenntnisRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
63Ra 2017/03/001422.11.2017ErkenntnisRS40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
64Ra 2017/03/001422.11.2017ErkenntnisRS40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
65Ra 2017/03/001422.11.2017ErkenntnisRSL65008 Jagd Wild Vorarlberg 10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
66Ra 2017/03/001422.11.2017ErkenntnisRSL65008 Jagd Wild Vorarlberg 001 Verwaltungsrecht allgemeinWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
67Ra 2017/03/001422.11.2017ErkenntnisRSL65008 Jagd Wild VorarlbergWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
68Ra 2017/03/001422.11.2017ErkenntnisRSL65008 Jagd Wild VorarlbergWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
69Ra 2017/03/001422.11.2017ErkenntnisRSL65008 Jagd Wild VorarlbergWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
70Ra 2017/03/001422.11.2017ErkenntnisRSL65008 Jagd Wild Vorarlberg 80/02 ForstrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
71Ra 2017/03/001422.11.2017ErkenntnisRSL65008 Jagd Wild Vorarlberg 80/02 ForstrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
72Ra 2017/03/001422.11.2017ErkenntnisRSL65008 Jagd Wild Vorarlberg 001 Verwaltungsrecht allgemein 80/02 ForstrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
73Ra 2017/03/001422.11.2017ErkenntnisRSL65008 Jagd Wild Vorarlberg 80/02 ForstrechtWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
74Ra 2017/03/003122.11.2017ErkenntnisRS41/04 Sprengmittel Waffen MunitionWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
75Ra 2017/03/003122.11.2017ErkenntnisRS41/04 Sprengmittel Waffen MunitionWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
76Ra 2017/03/003122.11.2017ErkenntnisRS41/04 Sprengmittel Waffen MunitionWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
77Ra 2017/03/003122.11.2017ErkenntnisRS41/04 Sprengmittel Waffen MunitionWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
78Ra 2017/03/003122.11.2017ErkenntnisRS41/04 Sprengmittel Waffen MunitionWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
79Ra 2017/03/003122.11.2017ErkenntnisRS25/01 Strafprozess 40/01 Verwaltungsverfahren 41/04 Sprengmittel Waffen MunitionWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
80Ra 2017/03/003122.11.2017ErkenntnisRS40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
81Ra 2017/03/005922.11.2017ErkenntnisRSL00017 Landesverfassung Tirol L00027 Landesregierung Tirol L07107 Wiederverlautbarung Tirol 40/01...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
82Ra 2017/03/005922.11.2017ErkenntnisRSL00017 Landesverfassung Tirol L00027 Landesregierung Tirol L07107 Wiederverlautbarung Tirol 40/01...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
83Ra 2017/03/005922.11.2017ErkenntnisRSL00017 Landesverfassung Tirol L00027 Landesregierung Tirol L07107 Wiederverlautbarung Tirol 16/01...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
84Ra 2017/03/005922.11.2017ErkenntnisRSL00017 Landesverfassung Tirol L00027 Landesregierung Tirol L07107 Wiederverlautbarung Tirol 16/01...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
85Ra 2017/03/008222.11.2017BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 VerwaltungsgerichtshofWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
86Ra 2017/03/008222.11.2017BeschlussRS40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
87Ra 2017/03/008222.11.2017BeschlussRS10/07 Verwaltungsgerichtshof 40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
88Ra 2017/03/008222.11.2017BeschlussRS40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
89Ra 2017/03/008222.11.2017BeschlussRS40/01 VerwaltungsverfahrenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
90Ra 2017/03/008222.11.2017BeschlussRS41/04 Sprengmittel Waffen MunitionWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
91Ra 2017/03/008222.11.2017BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 41/04 Sprengmittel Waffen MunitionWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
92Ra 2017/03/008222.11.2017BeschlussRS41/04 Sprengmittel Waffen MunitionWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
93Ra 2017/03/008222.11.2017BeschlussRS001 Verwaltungsrecht allgemein 41/04 Sprengmittel Waffen MunitionWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
94Ra 2017/03/009822.11.2017BeschlussRS91/01 FernmeldewesenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
95Ra 2017/03/009822.11.2017BeschlussRS40/01 Verwaltungsverfahren 91/01 FernmeldewesenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
96Ra 2017/03/009822.11.2017BeschlussRS40/01 Verwaltungsverfahren 91/01 FernmeldewesenWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
97Ra 2017/10/012922.11.2017BeschlussRS001 Verwaltungsrecht allgemein 10 Verfassungsrecht 10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 V...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
98Ra 2017/10/017422.11.2017BeschlussRSL92105 Behindertenhilfe Rehabilitation Salzburg 001 Verwaltungsrecht allgemein 10/01 Bundes-Verf...Web-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
99Ra 2017/10/018322.11.2017BeschlussRS10/07 VerwaltungsgerichtshofWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument
100Ra 2017/11/027822.11.2017BeschlussRS10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 10/07 Verwaltungsgerichtshof 82/02 Gesundheitsrecht allgemeinWeb-SeitePDF-DokumentRTF-Dokument

Navigation im Suchergebnis

Dokument 1 bis 100 von 312202. Trefferseite: